„Břeh patří všem“

 UDRŽITELNÁ REVITALIZACE A RESOCIALIZACE LOKALITY MEDARD 

 Připravováno pro financování prostřednictvím Operačního programu Spravedlivá transformace ve spolupráci s městy/obcemi/krajem 

UDRŽITELNÁ REVITALIZACE A RESOCIALIZACE LOKALITY MEDARD 

Připravováno pro financování prostřednictvím Operačního programu Spravedlivá transformace ve spolupráci s městy/obcemi/krajem 

O projektu

Projekt „Udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard“ představuje výrazný průlom v transformaci regionu prostřednictvím zpřístupnění doposud nepřístupných ploch v okolí jezera Medard veřejnosti.
Jedná se o první zpřístupnění zrekultivovaného území pro veřejnost a zároveň ochranu veřejných zájmů (ochrana biodiverzity, přístupnost a využití veřejností) v rámci budoucího rozvoje celé lokality.

Předmět projektu

Předmětem projektu, který aspiruje na financování prostřednictvím Operačního programu Spravedlivá transformace, je vybudování veřejně přístupné infrastruktury, základní občanské vybavenosti a tematických edukačních prvků v okolí jezera.

V rámci budování veřejné infrastruktury se počítá s výstavbou parkovacích ploch na východní a západní straně jezera a dále pak s propojením celé lokality podél jižního a severního břehu. V rámci veřejných prostranství je plánováno vytvořit základní zázemí pro návštěvníky lokality a zpříjemnit tak všem návštěvníkům pobyt u jezera. V neposlední řadě se počítá také se vznikem edukačně-informačních prvků v podobě naučných stezek, informačních tabulí a infocenter zaměřených na témata spojená s historií, klimatickou změnou a ochranou biodiverzity. Budovaná infrastruktura neobsahuje žádné prvky, které by sloužily budoucímu investičním rozvoji. 

Filozofie a koncept projektu 

Projekt je připravován v souladu s rozvojovouvizí „Břeh patří všem“. Celá lokalita jezera Medard bude rozvíjena tak, abybyla břehová linie volně přístupná široké veřejnosti a obyvatelům Karlovarskéhokraje tak byly kompenzovány negativní dopady uhelného průmyslu na životníprostředí. 

Koncept, podle něhož je projekt připravován, máza cíl ochránit břehovou linii a petrifikuje to, že žádný další rozvoj nebudetuto jednolitou břehovou linii přerušovat a ta zůstane i do budoucna volně přístupnáveřejnosti. 

Navrhované řešení projektu umožní inkluzivní,udržitelný, férový a ekologicky zodpovědný rozvoj území a přispěje k realizacicílů v ochraně biodiverzity a v sociální oblasti skrze realizaci podmínek provolnočasové a sportovní využití rekultivovaného území bývalého lomu.

Ekonomický aspekt projektu 

V rámci projektu podpořeného z Operačního programuSpravedlivá transformace bude vybudována veřejně přístupná infrastruktura,která nemá hospodářskou povahu. Z toho vyplývá, že v rámci projektu nebudegenerován žádný zisk. 

V období udržitelnosti projektu budou naopak zestrany nositele vynaloženy dodatečně nemalé prostředky, v řádu desítek milionůKč, spojené s údržbou a zajištěním funkčnosti infrastruktury. Součástístrategického projektu nejsou ekonomické vazby na budoucí developerskýrozvoj. 

V rámci projektu budou probíhat aktivity směřující k přípravě infrastruktury:

Záchytná parkoviště
Vzniknou dvě parkoviště, každé s rozlohou cca 1 ha.
Obslužné komunikace
Okruh okolo jezera napojený na příjezd. Délka komunikace bude cca 23,5 km, šířka 5,5 m.
Rozvod pitné vody
Napojení na veřejný vodovod v délce celkem cca 12 km, větvený vodovod a páteřní trasa.
Rozvod splaškové vody
Napojení na stokovou síť a čistírny odpadních vod, tlaková kanalizace s čerpacími místy u připojovaných objektů. Délka rozvodu splaškové vody bude celkem cca 12 km.
Zásobení elektrickou energií
Napojení na stávající vedení 22 kV kabelovým podzemním vedením, popř. částečně vrchním vedením. Délka přívodů bude cca 16,5 km, součástí budou velkoodběrové a distribuční trafostanice v potřebném počtu.

Harmonogram předprojektové přípravy projektu MEDARD

2021
výběr zhotovitele uzemní
a urbanistické studie
2023
urbanistická studie
2025
zahajení realizační fáze
2027
ukončení realizační fáze
2029
provozní část
2022
územní studie
Zpracování ověřovací a strategické studie – 1. pol. 2022 
Zpracování zadání pro výběrová řízení na projektovou dokumentaci – 2. pol. 2022 
Podání žádosti o dotaci z OP ST – 2. pol. 2022 
Projekční činnost a povolovací procesy až do vydání stavebního povolení – 2.pol. 2022 až 2. pol. 2023 
2024
předrealizační příprava
Realizace stavby (všechny etapy) – 1.pol 2024 až 1. pol. 2026 
2026
Kolaudace a zahájení provozní části - 2. pol. 2026 
Správa a údržba po dobu udržitelnosti projektu 2. pol 2026 až 1. pol. 2036 
2028