„BŘEH PATŘÍ VŠEM“

Udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard

Připravováno pro financování prostřednictvím Operačního programu Spravedlivá transformace ve spolupráci s městy/obcemi/krajem

Udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard

Připravováno pro financování prostřednictvím Operačního programu Spravedlivá transformace ve spolupráci s městy/obcemi/krajem

O projektu

Projekt „Udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard“ představuje výrazný průlom v transformaci regionu prostřednictvím zpřístupnění doposud nepřístupných ploch v okolí jezera Medard veřejnosti.
Jedná se o první zpřístupnění zrekultivovaného území pro veřejnost a zároveň ochranu veřejných zájmů (ochrana biodiverzity, přístupnost a využití veřejností) v rámci budoucího rozvoje celé lokality.

Předmět projektu

Předmětem projektu, který aspiruje na financování prostřednictvím Operačního programu Spravedlivá transformace, je vybudování veřejně přístupné infrastruktury, základní občanské vybavenosti a tematických edukačních prvků v okolí jezera.

V rámci budování veřejné infrastruktury se počítá s výstavbou parkovacích ploch na východní a západní straně jezera a dále pak s propojením celé lokality podél jižního a severního břehu. V rámci veřejných prostranství je plánováno vytvořit základní zázemí pro návštěvníky lokality a zpříjemnit tak všem návštěvníkům pobyt u jezera. V neposlední řadě se počítá také se vznikem edukačně-informačních prvků v podobě naučných stezek, informačních tabulí a infocenter zaměřených na témata spojená s historií, klimatickou změnou a ochranou biodiverzity. Budovaná infrastruktura neobsahuje žádné prvky, které by sloužily budoucímu investičním rozvoji.

Filozofie a koncept projektu

Projekt je připravován v souladu s rozvojovou vizí „Břeh patří všem“. Celá lokalita jezera Medard bude rozvíjena tak, aby byla břehová linie volně přístupná široké veřejnosti a obyvatelům Karlovarského kraje tak byly kompenzovány negativní dopady uhelného průmyslu na životní prostředí.

Koncept, podle něhož je projekt připravován, má za cíl ochránit břehovou linii a petrifikuje to, že žádný další rozvoj nebude tuto jednolitou břehovou linii přerušovat a ta zůstane i do budoucna volně přístupná veřejnosti.

Navrhované řešení projektu umožní inkluzivní, udržitelný, férový a ekologicky zodpovědný rozvoj území a přispěje k realizaci cílů v ochraně biodiverzity a v sociální oblasti skrze realizaci podmínek provolnočasové a sportovní využití rekultivovaného území bývalého lomu.

Ekonomický aspekt projektu

V rámci projektu podpořeného z Operačního programu Spravedlivá transformace bude vybudována veřejně přístupná infrastruktura, která nemá hospodářskou povahu. Z toho vyplývá, že v rámci projektu nebude generován žádný zisk.

V období udržitelnosti projektu budou naopak ze strany nositele vynaloženy dodatečně nemalé prostředky, v řádu desítek milionů Kč, spojené s údržbou a zajištěním funkčnosti infrastruktury. Součástí strategického projektu nejsou ekonomické vazby na budoucí developerský rozvoj.

 

Milníky projektu

 

 • 31.10.2024 Podání žádosti o vydání stavebního povolení na stavební úřad
 • 30.04.2025 Vydání stavebního povolení  
 • 30.06.2027 Zahájení kolaudačního řízení
Rekapitulace

Rekapitulace dosavadních kroků

2021

  • První úvahy a vize o podobě projektu a jejich postupné rozpracování
  • Příprava pfs do výzvy na strategické projekty
  • Získání zpětné vazby k pfs projektu a posouzení jaspers

2022

  • Vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele studie proveditelnosti
  • Zpracování ověřovací studie
  • Zpracování strategické studie

2023

  • Jednání s dotčenými obcemi a partnery, vyjádření podpory projektu (loi)
  • Prezentace strategické projektu zastupitelům dotčených obcí
  • Zhotovení studie proveditelnosti
  • Podání žádosti o dotaci

2024

  • Výběrové řízení na zhotovitele projektové  dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení
  • Jednání s dotčenými subjekty, obcemi a partnery
  • Výběr zpracovatele projektové dokumentace

Harmonogram strategického projektu

2021

✅ První úvahy a vize o podobě projektu a jejich postupné rozpracování
✅ Příprava pfs do výzvy na strategické projekty
✅ Získání zpětné vazby k pfs projektu a posouzení Jaspers

2022

✅ Vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele studie proveditelnosti
✅ Výběr zhotovitele studie proveditelnosti a zahájení činnosti
✅ Zpracování ověřovací studie
✅ Zpracování strategické studie

2023

✅ Jednání s dotčenými obcemi a partnery
✅ Vyjádření podpory projektu (LOI)
✅ Prezentace strategické projektu zastupitelům dotčených obcí
✅ Zhotovení a předání studie proveditelnosti
✅ Podání žádosti o dotaci (OPST)

2024

✅ Před realizační příprava
✅ Výběrové řízení na zpracovatele dokumentace pro uzemní rozhodnutí a pro stavební povolení – sloučené řízení
✅ Jednání s dotčenými obcemi, subjekty a partnery
✅Výběr zpracovatele projektové dokumentace
✅Architektonická studie projektu
✅Prezentace strategické projektu zastupitelům dotčených obcí a veřejnosti
Zpracování dokumentace pro povolení stavby
Podání žádosti o stavební povolení

 

 

2025

Prezentace strategické projektu zastupitelům dotčených obcí a veřejnosti
Jednání s dotčenými obcemi, subjekty a partnery
Dokumentace pro provedení stavby (DRS) včetně VV
Výběrové řízení na zhotovitele stavby
Výběr zhotovitele stavby
Zahájení realizační fáze 2.pol 2025 až 1.pol. 2027

2026

Prezentace strategické projektu zastupitelům dotčených obcí a veřejnosti
Realizační fáze po celý rok 2026
Výběrové řízení na zpracovatele tematických zastávek a expozic
Výběr zpracovatele tematických zastávek a expozic a zahájení činnosti

 

2027

Prezentace strategické projektu zastupitelům dotčených obcí a veřejnosti
Realizace tematických a expozic
Dokončení realizační fáze Kolaudace – 2. pol. 2027
Zahájení provozní fáze

2027–2037

Provozní fáze
Správa a údržba po dobu udržitelnosti projektu 10 let