„Břeh patří všem“

 UDRŽITELNÁ REVITALIZACE A RESOCIALIZACE LOKALITY MEDARD 

 Připravováno pro financování prostřednictvím Operačního programu Spravedlivá transformace ve spolupráci s městy/obcemi/krajem 

UDRŽITELNÁ REVITALIZACE A RESOCIALIZACE LOKALITY MEDARD 

Připravováno pro financování prostřednictvím Operačního programu Spravedlivá transformace ve spolupráci s městy/obcemi/krajem 

O projektu

Projekt „Udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard“ představuje výrazný průlom v transformaci regionu prostřednictvím zpřístupnění doposud nepřístupných ploch v okolí jezera Medard veřejnosti.
Jedná se o první zpřístupnění zrekultivovaného území pro veřejnost a zároveň ochranu veřejných zájmů (ochrana biodiverzity, přístupnost a využití veřejností) v rámci budoucího rozvoje celé lokality.

Předmět projektu

Předmětem projektu, který aspiruje na financování prostřednictvím Operačního programu Spravedlivá transformace, je vybudování veřejně přístupné infrastruktury, základní občanské vybavenosti a tematických edukačních prvků v okolí jezera.

V rámci budování veřejné infrastruktury se počítá s výstavbou parkovacích ploch na východní a západní straně jezera a dále pak s propojením celé lokality podél jižního a severního břehu. V rámci veřejných prostranství je plánováno vytvořit základní zázemí pro návštěvníky lokality a zpříjemnit tak všem návštěvníkům pobyt u jezera. V neposlední řadě se počítá také se vznikem edukačně-informačních prvků v podobě naučných stezek, informačních tabulí a infocenter zaměřených na témata spojená s historií, klimatickou změnou a ochranou biodiverzity. Budovaná infrastruktura neobsahuje žádné prvky, které by sloužily budoucímu investičním rozvoji. 

Filozofie a koncept projektu 

Projekt je připravován v souladu s rozvojovou vizí „Břeh patří všem“. Celá lokalita jezera Medard bude rozvíjena tak, aby byla břehová linie volně přístupná široké veřejnosti a obyvatelům Karlovarského kraje tak byly kompenzovány negativní dopady uhelného průmyslu na životní prostředí. 

Koncept, podle něhož je projekt připravován, má za cíl ochránit břehovou linii a petrifikuje to, že žádný další rozvoj nebude tuto jednolitou břehovou linii přerušovat a ta zůstane i do budoucna volně přístupná veřejnosti. 

Navrhované řešení projektu umožní inkluzivní, udržitelný, férový a ekologicky zodpovědný rozvoj území a přispěje k realizaci cílů v ochraně biodiverzity a v sociální oblasti skrze realizaci podmínek provolnočasové a sportovní využití rekultivovaného území bývalého lomu.

Ekonomický aspekt projektu 

V rámci projektu podpořeného z Operačního programu Spravedlivá transformace bude vybudována veřejně přístupná infrastruktura, která nemá hospodářskou povahu. Z toho vyplývá, že v rámci projektu nebude generován žádný zisk. 

V období udržitelnosti projektu budou naopak ze strany nositele vynaloženy dodatečně nemalé prostředky, v řádu desítek milionů Kč, spojené s údržbou a zajištěním funkčnosti infrastruktury. Součástí strategického projektu nejsou ekonomické vazby na budoucí developerský rozvoj. 

V rámci projektu budou probíhat aktivity směřující k přípravě infrastruktury:

Záchytná parkoviště
Vzniknou dvě parkoviště, každé s rozlohou cca 1 ha.
Obslužné komunikace
Okruh okolo jezera napojený na příjezd. Délka komunikace bude cca 23,5 km, šířka 5,5 m.
Rozvod pitné vody
Napojení na veřejný vodovod v délce celkem cca 12 km, větvený vodovod a páteřní trasa.
Rozvod splaškové vody
Napojení na stokovou síť a čistírny odpadních vod, tlaková kanalizace s čerpacími místy u připojovaných objektů. Délka rozvodu splaškové vody bude celkem cca 12 km.
Zásobení elektrickou energií
Napojení na stávající vedení 22 kV kabelovým podzemním vedením, popř. částečně vrchním vedením. Délka přívodů bude cca 16,5 km, součástí budou velkoodběrové a distribuční trafostanice v potřebném počtu.

Harmonogram předprojektové přípravy projektu MEDARD

2021
✅ První úvahy a vize o podobě projektu a jejich postupné rozpracování
2023
   ✅ Jednání s dotčenými obcemi a partnery, vyjádření podpory projektu (LOI)
✅ Prezentace strategické projektu zastupitelům dotčených obcí
✅ Zhotovení studie proveditelnosti
Podání žádosti o dotaci
Výběrové řízení na dokumentaci pro územní rozhodnutí
Výběrové řízení na dokumentaci pro stavební povolení
2025
zahajení realizační fáze
2027
Kolaudace a zahájení provozní části 
ukončení realizační fáze
2029
provozní část
2022
✅ územní studie
✅ Vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele studie proveditelnosti
✅ zpracování ověřovací studie
✅ Zpracování strategické studie
2024
předrealizační příprava
Realizace stavby (všechny etapy) – 1.pol 2024 až 1. pol. 2026 
2026
Kolaudace a zahájení provozní části - 2. pol. 2026 
Správa a údržba po dobu udržitelnosti projektu 2. pol 2026 až 1. pol. 2036 
2028