„BŘEH PATŘÍ VŠEM“

Udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard

Připravováno pro financování prostřednictvím Operačního programu Spravedlivá transformace ve spolupráci s městy/obcemi/krajem

Udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard

Připravováno pro financování prostřednictvím Operačního programu Spravedlivá transformace ve spolupráci s městy/obcemi/krajem

O projektu

Projekt „Udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard“ představuje výrazný průlom v transformaci regionu prostřednictvím zpřístupnění doposud nepřístupných ploch v okolí jezera Medard veřejnosti.
Jedná se o první zpřístupnění zrekultivovaného území pro veřejnost a zároveň ochranu veřejných zájmů (ochrana biodiverzity, přístupnost a využití veřejností) v rámci budoucího rozvoje celé lokality.

Předmět projektu

Předmětem projektu, který aspiruje na financování prostřednictvím Operačního programu Spravedlivá transformace, je vybudování veřejně přístupné infrastruktury, základní občanské vybavenosti a tematických edukačních prvků v okolí jezera.

V rámci budování veřejné infrastruktury se počítá s výstavbou parkovacích ploch na východní a západní straně jezera a dále pak s propojením celé lokality podél jižního a severního břehu. V rámci veřejných prostranství je plánováno vytvořit základní zázemí pro návštěvníky lokality a zpříjemnit tak všem návštěvníkům pobyt u jezera. V neposlední řadě se počítá také se vznikem edukačně-informačních prvků v podobě naučných stezek, informačních tabulí a infocenter zaměřených na témata spojená s historií, klimatickou změnou a ochranou biodiverzity. Budovaná infrastruktura neobsahuje žádné prvky, které by sloužily budoucímu investičním rozvoji.

Filozofie a koncept projektu

Projekt je připravován v souladu s rozvojovou vizí „Břeh patří všem“. Celá lokalita jezera Medard bude rozvíjena tak, aby byla břehová linie volně přístupná široké veřejnosti a obyvatelům Karlovarského kraje tak byly kompenzovány negativní dopady uhelného průmyslu na životní prostředí.

Koncept, podle něhož je projekt připravován, má za cíl ochránit břehovou linii a petrifikuje to, že žádný další rozvoj nebude tuto jednolitou břehovou linii přerušovat a ta zůstane i do budoucna volně přístupná veřejnosti.

Navrhované řešení projektu umožní inkluzivní, udržitelný, férový a ekologicky zodpovědný rozvoj území a přispěje k realizaci cílů v ochraně biodiverzity a v sociální oblasti skrze realizaci podmínek provolnočasové a sportovní využití rekultivovaného území bývalého lomu.

Ekonomický aspekt projektu

V rámci projektu podpořeného z Operačního programu Spravedlivá transformace bude vybudována veřejně přístupná infrastruktura, která nemá hospodářskou povahu. Z toho vyplývá, že v rámci projektu nebude generován žádný zisk.

V období udržitelnosti projektu budou naopak ze strany nositele vynaloženy dodatečně nemalé prostředky, v řádu desítek milionů Kč, spojené s údržbou a zajištěním funkčnosti infrastruktury. Součástí strategického projektu nejsou ekonomické vazby na budoucí developerský rozvoj.

 

Rekapitulace

Rekapitulace dosavadních kroků

2021

  • První úvahy a vize o podobě projektu a jejich postupné rozpracování
  • Příprava pfs do výzvy na strategické projekty
  • Získání zpětné vazby k pfs projektu a posouzení jaspers

2022

  • Vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele studie proveditelnosti
  • Zpracování ověřovací studie
  • Zpracování strategické studie

2023

  • Jednání s dotčenými obcemi a partnery, vyjádření podpory projektu (loi)
  • Prezentace strategické projektu zastupitelům dotčených obcí
  • Zhotovení studie proveditelnosti
  • Podání žádosti o dotaci
  • Výběrové řízení na dokumentaci pro územní rozhodnutí
  • Výběrové řízení na dokumentaci pro stavební povolení

Harmonogram předprojektové přípravy projektu MEDARD

2021

✅ První úvahy a vize o podobě projektu a jejich postupné rozpracování
✅ Příprava pfs do výzvy na strategické projekty
✅ Získání zpětné vazby k pfs projektu a posouzení jaspers

2022

✅ Vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele studie proveditelnosti
✅ Zpracování ověřovací studie
✅ Zpracování strategické studie

2023

✅ Jednání s dotčenými obcemi a partnery, vyjádření podpory projektu (LOI)
✅ Prezentace strategické projektu zastupitelům dotčených obcí
✅ Zhotovení studie proveditelnosti
✅Podání žádosti o dotaci
Výběrové řízení na dokumentaci pro územní rozhodnutí
Výběrové řízení na dokumentaci pro stavební povolení

2024

Předrealizační příprava
Realizace stavby (všechny etapy) – 1.pol 2024 až 1. pol. 2026

2025

Zahajení realizační fáze

2026

Kolaudace a zahájení provozní části – 2. pol. 2026
Správa a údržba po dobu udržitelnosti projektu 2. pol 2026 až 1. pol. 2036

2027

Kolaudace a zahájení provozní části
Ukončení realizační fáze

2029

Provozní část